ЈАВНИ КОНКУРС за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско лијечење у 2013.години

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА БРОД

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Комисија за избор корисника из реда борачких категорија, за бањско

лијечење у 2013. години

 

74450, Светог Саве 17, тел/факс +387(0) 53/610-116, www.opstina-brod.net; e-mail: nacelnik@opstina-brod.net

 

 

Број: 02-563-3/13

Датум:22.05.2013.године

 

На основу члана 10. Одлуке о допунским правима бораца, ратних војних инвалида и породица погинулих бораца („Службени гласник општине Босански Брод“, број 5/08) и Рјешења Начелника општине број: 02-563-3/13 од 20.5.2013.године, Комисија за избор корисника  из реда борачких категорија, за бањско лијечење  у 2013.години, расписује

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС

 за избор корисника  из реда борачких категорија, за бањско лијечење  у 2013.години

I

 

Расписује се јавни конкурс за избор корисника  из реда борачких категорија, за бањско лијечење  у 2013.години , које ће бити реализовано у  бањи „Дворови“, Бијељина  у јуну 2013.године.

 

II

На конкурс се могу пријавити:

 

1) породице погинулих бораца (ППБ), корисници права на породичну војну инвалиднину,

2) ратни војни инвалиди ( РВИ), корисници права на личну војну инвалиднину,

3) демобилисани борци ,

4) породице умрлих ратних војних инвалида од прве до седме категорије, корисници права на породичну инвалиднину и

5) породице умрлих бораца од прве до четврте категорије.

 

Под условом:

а) да у 2011. и 2012. години нису користили бањско лијечење, по Програму Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске и програму општине Брод и општинске Борачке организације,

б) да у 2011. и 2012.години нису користили бањско лијечење, по прописима Фонда здравственог осигурања РС или неком другом основу   ,

в) да испуњавају услове из члана 3. Одлуке о допунским правима бораца , ратних војних инвалида и породица погинулих бораца , односно да су им мјесечна примања по члану породичног домаћинства мања од 150,00 КМ  ( осим ППБ)   .

 

III

 

За реализацију бањског лијечења борачких категорија у 2013.години предвиђен је боравак  за 15 корисника .

Испуњеност услова и одређивање корисника за бањско лијечење, утврђује Комисија коју именује начелник општине.

 

IV

 

Уз пријаву на конкурс, учесници Конкурса су дужни приложити:

1. Рјешење о утврђеном статусу борачке категорије/ копија /,

2. лична карта / копија /,

3. Кућну листу ( осим ППБ ) ,

4. Доказе о примањима чланова домаћинства ( осим ППБ) ,

5. Љекарску документацију која доказује потребу за бањским лијечењем .

 

V

 

Јавни конкурс се објављује на огласној табли Општине Брод, Борачке организације, ВЕБ страници Општине Брод и Борачке организације  и путем локалних електронских медија  и остаје отворен 8 дана  од дана објављивања.

VI

 

Пријава на конкурс са потребном документацијом, доставља се, лично или путем поште, на адресу : “Општина Брод – Комисија за избор корисника за бањско лијечење”, са назнаком “Јавни конкурс за  избор корисника  из реда борачких категорија, за бањско лијечење  у 2013.години .

 

 

Крајњи рок за подношење пријава је 30.05.2013.године . Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

 

 

 

Предсједник Комисије

 

  Зоран Видић

 

Доставити:

 

1. Начелнику општине- на знање,

2. Одсјеку за борачко-инвалидску заштиту,

3. Општинској Борачкој организацији,

4. на огласну плочу општине и Борачке организације,

5. локалним средствима јавног информисања ,

6. Комисији и

7. архиви.

Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.

Powered by WordPress | Designed by: Themes Gallery | Thanks to best wordpress themes, wordpress 4 themes and WordPress Themes Free